ΣΕΛΙΔΕΣ

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ...LACTIS

Τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα της Terra Τhessalia LACTIS παράγονται από εκμεταλλεύσεις των οποίων τα κοπάδια:
-Βόσκουν σε φυσικούς βοσκοτόπους και σε λειμώνες, εξασφαλίζοντας την ευζωία των ζώων και την ποιότητα του γάλακτος. Ιδιαίτερης αξίας είναι το ανοιξιάτικο γάλα. Την άνοιξη η πλούσια ανθοφορία της χλωρίδας της ελληνικής υπαίθρου την περίοδο Απριλίου –Ιουνίου προσδίδει αρώματα στο γάλα και το καθιστά πιο πλούσιο σε πρωτεΐνες.
-Εξασφαλίζουν τη συμπληρωματική διατροφή τους ειδικά την χειμερινή περίοδο, από ζωοτροφές οι οποίες παράγονται σε μικρή απόσταση από την εκμετάλλευση
εξασφαλίζοντας χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
-Μετακινούνται στη διάρκεια του έτους μεταξύ πεδινών και ορεινών περιοχών της Θεσσαλίας.
Η Θεσσαλία διαθέτει μια αξιόλογη παράδοση και ένα σημαντικό παραγωγικό δυναμικό στον τομέα της γαλακτοκομίας. Η τέχνη της παρασκευής τυροκομικών προϊόντων μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν μέχρι σήμερα. Η δραστηριότητα που προκύπτει και η ποιότητα των προϊόντων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιμενική παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλίας. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα της ξεχωρίζουν λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μικρο-περιοχών της τα οποία προσδίδουν ποιότητα και φήμη. Η γεωγραφία, η ιστορία, η κληρονομιά και η παραγωγική δραστηριότητα αποτελούν τελικά μοναδικό και ιδιότυπο θεσσαλικό γαλακτοκομικό πόρο. Ως πόρος ορίζεται εδώ το σύνολο των υλικών (αυτόχθονες φυλές, χλωρίδα, κλίμα κτλ) και άυλων (πρακτικές, γνώσεις, τεχνογνωσίες, εμπειρίες κτλ) συστατικών των θεσσαλικών περιοχών που χαρακτηρίζουν εσωτερικά και εξωτερικά το γαλακτοκομικό προϊόν.
Η στροφή των καταναλωτών προς την ποιότητα και την ταυτότητα των αγροτροφίμων προσφέρει νέες προοπτικές και δυνατότητες ανταμοιβής της διατήρησης από τους θεσσαλούς κτηνοτρόφους και τυροκόμους αυτής της παραδοσιακής δραστηριότητας.
Η ευζωία των ζώων συνδέεται με τις συνθήκες διαβίωσής τους, διατροφής και με τη μη μετατροπή τους σε “μηχανές παραγωγής” με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος. Η επαφή τους με τη φύση μέσω της μετακίνησης και της βόσκησης που είναι σημαντικές για την υγεία τους, αποτελούν επομένως τα βασικά κριτήρια για την εξασφάλιση της ευζωίας των αιγοπροβάτων της Terra Thessalia Lactis.
Η εμμονή της Terra Thessalia Lactis στην υποστήριξη των ποιμενικών κοπαδιών συνδέεται με τη διασφάλιση της ευζωίας των αιγοπροβάτων γεγονός που συμβάλλει στην υγεία των ζώων και των καταναλωτών. Η TTL αντιμετωπίζει τα αιγοπρόβατα ως το κέντρο μιας ολοκληρωμένης παραγωγικής διαδικασίας που ενδιαφέρει άμεσα την κοινωνία εφόσον αφορά: την ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της αειφορίας των φυσικών πόρων και την καλή μεταχείριση των ζώων (ευζωία –welfare).


Εγκατάσταση συστήματος GPS tracking
Terra Thessalia Lactis - Ευζωία των ζώων και βοσκότοποι
H εγκατάσταση του συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης (GPS tracking) σε ζώα των κοπαδιών της Terra Thessalia Lactis παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής, σε πραγματικό χρόνο των μετακινήσεων των ζώων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε Βάση Δεδομένων που βρίσκεται εγκατεστημένη σε ειδικά διαμορφωμένο Server. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αρχείου μπορούν εύκολα να προσφερθούν στους υποψήφιους αγοραστές γαλακτοκομικών προϊόντων της Θεσσαλίας ώστε να επιβεβαιώσουν/πιστοποιήσουν οι ίδιοι την εκτατικότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αφού θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις μετακινήσεις των κοπαδιών στην αιτούμενη χρονική περίοδο.
Terra Thessalia Lactis
Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Θεσσαλίας
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα

Τηλ.:69 06 93 97 35
Φαξ:2410 55 55 09
Ηλ. ταχυδρ.:s.kouzeleas@gmail.com