ΣΕΛΙΔΕΣ

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Αίτηση καταχώρησης της ονομασίας "ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ" στο Μητρώο των ΠΟΠ -ΠΓΕ

Γεωργικά ΠροϊόνταΟι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι Ανατολικής Κρήτης, Λασιθίου και Χανίων καθώς και οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί Ηρακλείου και Ρεθύμνου υπέβαλαν στη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής & Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥΠΑΑΤ (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ & άλλων Συστημάτων Ποιότητας) αίτηση καταχώρισης της ονομασίας"ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ" στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. Η εν λόγω αίτηση αφού αξιολογήθηκε, δημοσιοποιείται από το ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κατά της ως άνω αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 09/05/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια. Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της παραπάνω ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και υποβάλλονται στην παραπάνω αρμόδια Δ/νση του ΥΠΑΑΤ, εντός της ορισμένης προθεσμίας. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα καταχώρησης της ονομασίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτησή τους.
 ΠΗΓΗ http://www.agrocapital.gr/Category/Georgika/Article/19716/aitisi-katachwrisis-tis-onomasias-peykothymaromelo-kritis-sto-mitrwo-twn-pop--pge