ΣΕΛΙΔΕΣ

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Αρατος Τεχνολογίες-Διαστημικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας


Η Άρατος Τεχνολογίες Α.Ε. είναι μια από τις πρώτες εταιρίες παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον τομέα του διαστήματος στην Ευρώπη. Παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους τομείς Προστασίας του Περιβάλλοντος, Χρήσης Γης και Αστικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης Καταστροφών, Ελέγχου Γεωργίας και Ασφάλειας, κάνοντας χρήση διαστημικών και δορυφορικών τεχνολογιών. Η επιστημονική επάρκεια, η εμπειρία των στελεχών της, το ανθρώπινο δυναμικό και η τεχνογνωσία της εταιρίας ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των πελατών, διασφαλίζοντας άριστη ποιότητα στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας. Η Άρατος Τεχνολογίες Α.Ε. διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με ISO 9001:2000.
Οι εργασίες της εταιρείας υλοποιούνται διαχωρισμένα σε ξεχωριστές επιχειρησιακές μονάδες, παρέχοντας την υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ικανότητα εκτέλεσης πολλών και απαιτητικών έργων. Η εταιρεία έχει Επιστημονική Επιτροπή, μέσω της οποίας την υποστηρίζουν με συμβουλές και αναλύσεις εξέχοντες επιστήμονες και καθηγητές από όλο τον κόσμο.
Η δομή της εταιρείας εξασφαλίζει υπηρεσίες ολικής ποιότητας, μέσω των επιχειρησιακών μονάδων, οι οποίες είναι:

Επιχειρησιακή Μονάδα Διαστήματος

Η επιχειρησιακή Μονάδα Διαστήματος χρησιμοποιεί τα δεδομένα, τα οποία έχουν ληφθεί από τη μονάδα Δορυφορικών Εφαρμογών και παράγει δεδομένα ψηφιακού τύπου, όπως χάρτες, βάσεις δεδομένων, επεξεργασμένα σήματα και δορυφορικές εικόνες, σήματα όπως εστίες πυρκαγιών, επίκεντρο σεισμών κ.α. Παρέχει συχνά ανανεώσιμους χάρτες πόλεων, υποδομών, χρήσης/κάλυψης γης, πληθυσμιακών δεδομένων, κρίσιμων υποδομών, και πολλά άλλα, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Επιχειρησιακή Μονάδα Επεξεργασίας Διαστημικών και Δορυφορικών Δεδομένων

Η επιχειρησιακή μονάδα Επεξεργασίας Διαστημικών και Δορυφορικών εφαρμογών διεξάγει προηγμένη ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται από την επιχειρησιακή μονάδα Διαστήματος. Αυτά περιλαμβάνουν μετεωρολογικά δεδομένα, μόλυνση, βλάστηση, πλημμύρες, πετρελαιοκηλίδες, σεισμούς κ.α. Η μονάδα έχει επιπλέον αναλάβει την παραγωγή χαρτών πρόβλεψης, όπως επίσης και την αποτίμηση των ζημιών, μετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Επιχειρησιακή Μονάδα Έρευνας και Ανάπτυξης

Άμεσα συνδεδεμένη με την Επιστημονική Επιτροπή, η επιχειρησιακή μονάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της Άρατος Τεχνολογίες Α.Ε. παρέχει πρωτότυπες λύσεις στους τομείς επεξεργασίας εικόνας, σύγκλισης διαστημικών και επίγειων τεχνολογιών, web semantics, επίγειου δικτύου, όπως πολύ μικρά δίκτυα, GSM, WiMAX. Οι ερευνητές μας έχουν συνεχή συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και εκδόσεις στα καλύτερα επιστημονικά περιοδικά.

 ΑΡΑΤΟΣ Εκτεταμένη Επιχείρηση – AEE

Αυτή η ομάδα παρέχει ένα πολύπλοκο διασυνδεδεμένο δίκτυο μεταξύ της εταιρείας, των συνεργατών, των προμηθευτών και των πελατών. Βοηθάει τους πελάτες να μετατρέψουν τα δεδομένα σε επιχειρηματική ευφυΐα, παραδίδοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα λήψης των βέλτιστων αποφάσεων σε κρίσιμες περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση χρήσης της Εκτεταμένης Επιχείρισης υπάρχει διαθέσιμη στο:http://www.aratosdisastercontrol.com/system (ARATOS DISASTER CONTROL) 

ΑΡΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ

 Για να καλύψει την ανάγκη της σε υποδομές, η Άρατος Τεχνολογίες Α.Ε. έχει μια θυγατρική εταιρεία, την ΆΡΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ. Είναι υπεύθυνη για την παροχή δεδομένων διαστημικού χαρακτήρα, όπως σήματα, φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και στοιχειώδη επεξεργασία δεδομένων. Η μονάδα έχει ήδη εγκαταστήσει επίγειο σταθμός λήψης δεδομένων από δορυφόρους του Διαστημικού Οργανισμού Διαστήματος – ESA.