ΣΕΛΙΔΕΣ

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Διευκρινίσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος

Διευκρινίσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος
Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα της ιδιωτικής αποθεματοποίησης χοιρείου κρέατος.
Το αναλυτικό περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

ANAKOINΩΣΗ σχετικά με «ΑΝΟΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΕΚ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ»
12/1/2016

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑΤ)
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

«ΑΝΟΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ»

1.ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», ΔΟΜΟΚΟΥ 5, ΤΚ 10445 ΑΘΗΝΑ.

2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)– Δομοκού 5 –ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 10445. Αρμόδια διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες και παροχή εγγράφων: Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς & Εφαρμογής Παρεμβάσεων,τηλ. 210 8802626, 8802416 και 8802431- Fax: 2108802985, e-mail: alexandra.koutri[AT]opekepe.gr, ioanna.gligori[AT]opekepe.gr και maria.kourou[AT]opekepe.gr

3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ : Ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χοίρειο κρέας σύμφωνα με το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο στοιχείο η) του (ΕΕ) αρίθμ. 1308/2013 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τον υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής.

4.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Οι αιτήσεις αφορούν περιόδους αποθεματοποίησης 90,120 ή 150 ημερών. Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ και διαθέτουν για τους σκοπούς της αποθεματοποίησης κατάλληλες ψυκτικές εγκαταστάσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ’ αρίθμ. 187062/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2504/2011).

6.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας είναι ίσο με το 20% των ποσών της ενίσχυσης που καθορίζονται στις στήλες 3, 4 και 5 του Παραρτήματος του υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής.

7.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται αρχής γενομένης την 4η Ιανουαρίου 2016.

8.ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Ο κατάλογος των κατηγοριών προϊόντων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και τα σχετικά ποσά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής. ΠΗΓΗ http://www.paseges.gr/el/news/Dieykriniseis-gia-thn-idiwtikh-apothematopoihsh-hoireioy-kreatos